Attester

Har du en patient, der har en sag i Jobcenter København, kan du finde nærmere information og de attester, du skal bruge nedenfor.

Du har pligt til at besvare følgende attester:

 • LÆ 125 Status (dog kan manglende kendskab til patienten anføres)
 • LÆ 225 Attest vedr. kronisk sygdom
 • LÆ 285 Sygedagpengeattest
 • LÆ 265 Rehabiliteringsattest

Du kan afvise følgende attester på grund af tidsmangel:

 • LÆ 135 Specifik helbredsattest
 • LÆ 145 Generel helbredsattest

Normalt får du betaling for alle attester. Hvis ikke, kan det skyldes, at attesten er annulleret. Hvis det er en gældende fremsendt attest, kan det skyldes manglende fritagelse for bruger-identitet.

Du kan prøve at:

 • Tjekke din e-Boks (den der er tilknyttet cvr-nummeret eller mail, hvis de tidligere har angivet en mail)
 • Følge vejledningen i brevet i e-Boks/mail for at blive undtaget brugeridentitet*
 • Alternativt ringe til Koncernservice på telefonnummer 70 80 80 00 og følge vejledningen i tryk-selv-systemet for at tale med en medarbejder, der kan vejlede om fritagelse for brugeridentitet i faktureringssystemet
 • Fremsende fakturaen igen
 • Undersøge om, der er betalt for flere attester i en indbetaling.

*) Brugeridentitet-feltet er ikke tilgængelig for de praktiserende læger i deres system. Fakturaen bliver derfor afvist, og der sendes et brev om dette til lægens e-Boks eller mail med en vejledning om, hvordan de skal forholde sig. Der er lavet en aftale med PLO om, at praktiserende læger skal fritages for at indtaste brugeridentitet, når de indberetter fakturaer.

I juni 2018 blev der vedtaget en ændring i lovgivningen om, hvornår en borger skal i et ressourceforløb. Her blev det præciseret, at der kun skal tilbydes et ressourceforløb, hvis der kan peges på konkrete udviklingsmuligheder i borgerens arbejdsevne.

Du kan opleve, at jobcentret beder dig udfylde en attest på en patient, du allerede én gang har sendt. Det skyldes, at mange attester har en forældelsesfrist, og vi skal overholde loven om dokumentationskrav til sagsbehandlingen.

Du kan sende os attesten LÆ 165 – som er forslag til socialmedicinsk sagsbehandling.
Se mere i attestnøglen

Hvis der er behov for, at vi lægger en plan sammen med borgeren, hvor der skal tages særlige helbredsmæssige hensyn i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, kan det være, at du bliver inviteret til at deltage i en rundbordsamtale med os og borgeren. En rundbordssamtale kan ikke afholdes i forbindelse med udformningen af en attest, da attesten alene skal afspejle en lægelig vurdering.

Når en sagsbehandler har bestilt en attest om en borger, kan sagsbehandleren kontaktes via en korrespondance, der tilknyttes attesten. Oftest vil sagsbehandlerens navn og direkte telefonnummer også fremgå af anmodningen.

Hvis der er behov for at kontakte en sagsbehandler i andre situationer, kan man ringe på jobcenterets telefonnummer: 82 56 56 82.

Se også jobcentrenes telefonnumre under 'Telefonnumre i kommunen'.

Du kan kommunikere direkte med sagsbehandlerne i jobcentrene via korrespondancemeddelse (KM), hvis der foreligger en åben attest. Dvs. en attestanmodning fra jobcenteret, som endnu ikke er besvaret. Her kan du bl.a. stille uddybende spørgsmål. 

Du kan ikke starte kommunikationen med sagsbehandleren fra jobcentret, hvis ikke der foreligger en åben attest. I så fald er det kun sagsbehandleren, der har mulighed for at kontakte dig. Bliver du kontaktet af en sagsbehandler, kan du altid besvare direkte, uanset om der foreligger en åben attest eller ej.

Praksiskonsulenterne anbefaler, at du fremsøger følgende lokationsnummer og markerer det som favorit. 

Lokationsnummer til kommunikation med jobcentrene: 5790002281518
"LÆ- blanketter, suppl. kommunikation, København"

Du har modtaget en anmodning om statusattest (LÆ 121), og du kan her se, hvordan du besvarer attesten (LÆ 125): 

 • Du skal give en kortfattet faglig besvarelse af det, der spørges om i anmodningen
 • Besvarelsen sker på baggrund af patientens journal
 • Attesten er en ”skal” attest
 • Jobcentret kan ikke afholde den lovpligtig samtale med borgeren, før attesten foreligger
 • Attesten besvares senest 14 dage efter modtagelse af anmodning
 • Hvis attesten skal retur, fordi du ikke har de nødvendige forudsætninger for at besvare den, skal det ske så hurtigt som muligt
 • Først når attesten kommer retur kan sagsbehandler komme videre i sagen
 • Du kan hente mere viden om attesten i vejledningen om Socialt-lægeligt samarbejde.

Du har modtaget en anmodning om specifik helbredsattest (LÆ 131), og du kan her se, hvordan du besvarer attesten (LÆ 135): 

 • Du skal give en uddybende beskrivelse og lægefaglig vurdering af patienten på baggrund af en relevant objektiv undersøgelse, patientjournalen og dit øvrige kendskab til patienten i forhold til en konkret lidelse
 • Attesten besvares senest 14 dage efter konsultation med patienten, men senest 30 dage efter modtagelse af anmodningen
 • Du kan hente mere viden om attesten i vejledningen om Socialt-lægeligt samarbejde.

Værd at vide:

Denne attest er beregnet til en status på et enkelt område, hvor situationen kræver, at du ser patienten. Det kan være, fordi du ikke har set patienten og derfor ikke kan svare fyldestgørende på en status, eller det kan være fordi der skal laves en objektiv undersøgelse.

Du har modtaget en anmodning om generel helbredsattest (LÆ 141), og du kan her se, hvordan du besvarer attesten (LÆ 145): 

 • Du skal give en samlet fremstilling af patientens situation på baggrund af en objektiv undersøgelse af patienten
 • Giv en begrundet lægefaglig vurdering af patientens aktuelle funktionsniveau på baggrund af konkrete helbredsforhold
 • Såfremt konsultationen giver anledning til yderligere undersøgelser i sundhedsvæsenet, foregår dette på vanlig vis - angiv tidshorisont, hvis muligt
 • Begrund den lægefaglige vurdering af symptomernes indvirkning på funktionsevnen, og skriv såfremt der vurderes at være tale om en stationær tilstand
 • Besvares senest 14 dage efter konsultation
 • Du kan hente mere viden om attesten i vejledningen om Socialt-lægeligt samarbejde.

Værd at vide:

Denne attest er rigtig god til at få overblik over patientens samlede tilstand, da den kræver, at alle helbredsforhold undersøges og beskrives. Hvis der foreligger en tidligere LÆ 145, er det i orden at referere til den og starte derfra.

 

Du har modtaget en anmodning om lægeattest til rehabiliteringsteam (LÆ 261), og du kan her se, hvordan du besvarer attesten (LÆ 265): 

 • Du skal give en faglig vurdering af patientens helbredsmæssige forholds betydning for at vedkommende vil kunne arbejde eller gå i uddannelse. Dette sker efter en samtale med patienten herom. Husk at det handler om patientens funktionsevne, ikke arbejdsevne (jf. side 8 i Attestguide til det socialt-lægeligt samarbejde). 
 • Tilføj egne kommentarer til patientens beskrivelse af de fysiske og psykiske funktioner, der er påvirket af helbredsforholdene i forhold til at komme i arbejde eller i uddannelse
 • Det er vigtigt, at der fremgår et samlet overblik over helbredsforhold med betydning for funktionsevnen: Årsag/diagnose, symptomer, tidligere og aktuel behandling, prognose (især i forhold til funktionsevnen) og skånebehov.
 • Attesten er en ”skal” attest. Jobcentret kan ikke afholde den lovpligtig samtale med borgeren, før attesten foreligger
 • Du kan hente mere viden om attesten i vejledningen om Socialt-lægeligt samarbejde.

Værd at vide:

Hvis en borger skal på rehabiliteringsteammøde igen med henblik på en ny indstilling, er kommunen lovmæssigt forpligtet til at indhente ny LÆ 265 — også selv om der måske lige er udarbejdet en anden type attest.

Du har modtaget en anmodning om attest til sygedagpengeopfølgning (LÆ 281), og du kan her se, hvordan du besvarer attesten (LÆ 285): 

 • Du skal vurdere sygefraværet/sygdomsbilledet blandt andet i forhold til en af de 3 kategorier på attesten
 • Foretag evt. objektiv undersøgelse og ud fra samtale med patienten, patientjournal, kendskab til patienten i øvrigt samt oplysninger i anmodningen. Foretag lægefaglig vurdering af situationen og drøft denne med patienten
 • Attesten er en ”skal” attest. Det vil sige at du skal udfærdige denne i løbet af få dage. Jobcentret kan ikke afholde den lovpligtig samtale med borgeren, før attesten foreligger
 • Attesten sendes ved afslutning af konsultationen, evt. kopi til patienten.
 • Du kan hente mere viden om attesten i vejledningen om Socialt-lægeligt samarbejde.

Værd at vide:

Vurdering af sygefravær: Hvis du bruger den 3. rubrik, fortæller det kommunen, at her kan være behov for en ekstra indsats, hvilket giver mulighed for hurtigt at få relevante hjælpende tilbud sat i gang. Selvom du synes, det er velafklaret, at det drejer sig om stress og får lyst til at krydse i den 1. rubrik, er rådet, at du skal bruge den 3. rubrik, så patienten hurtigt får del i hjælpende tilbud.