Søgning: pårørende

55 resultater

Indsats
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Tilbud til pårørende udbydes i regi af både Københavns Kommune og Kræftrådgivningen hos Kræftens Bekæmpelse. De fleste tilbud er uafhængigt af bopælskommune, såvel den pårørendes som kræftpatientens
 • Være fyldt 18 år
 • Pårørende til en kræftpatient.
 • Bo i København eller være pårørende til en der er bosat i København
 • Pårørende til borger der er fyldt 65 år
 • Være pårørende til en langvarigt syg eller svækket borger.
 • Bo i Københavns Kommune eller være pårørende til en, der bor i København Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Være pårørende til syg eller svækket, på tværs af fysisk og psykisk sygdom eller misbrug.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Bo i eget hjem (ikke på plejehjem)
 • Skal selv have demens eller være familiemedlem, ven eller bekendt til en patient med demens
 • Ikke have brug for sundhedsprofessionel hjælp til måltid og toiletbesøg under deltagelse i Aftenhøjskolen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • For alle, der har brug for rådgivning om juridiske og økonomiske forhold ifm. demens
 • Bor i Københavns Kommune
 • Have etnisk minoritetsbaggrund eller være pårørende til en person med etnisk minoritetsbaggrund
 • Være pårørende til en person med demens
 • Kan forstå og gøre sig forståelig på dansk.
 • Den pårørende eller personen med demens skal bo i Københavns Kommune
 • Mand, der er pårørende til person med demens.
 • Have en hjerneskade eller være pårørende til en patient med hjerneskade.
 • Den pårørende eller personen med demens skal bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 30 år og være barn, søskende eller ven til en person med demens
 • Lyst til dialog og erfaringsudveksling i gruppe med andre i samme situation.
 • Den pårørende eller personen med demens skal bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 15-30 år
 • Have en forælder med demens.
 • Bo i København
 • Være under 25 år
 • Ikke have behov for medicinsk rusmiddelbehandling
 • Man kan også være pårørende/netværk til en ung under 25 år med rusmiddelproblemer.
 • Uafhængig af bopælskommune
 • Være fyldt 18 år
 • For kræftpatienter, pårørende og efterladte.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 65 år
 • Skal opfylde et af følgende kriterier:
 • 1) Patientens ægtefælle eller pårørende skal aflastes i en kort periode på grund af ferie eller sygdom
 • 2) Patienten kan ikke opholde sig derhjemme på grund af omstændigheder som fx brandskade, renovering af bolig eller lignende.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en livstruende somatisk sygdom af malign eller non-malign art
 • Have komplekse palliative problemstillinger og behov (fysiske, psykiske, sociale eller åndelige/eksistentielle)
 • Have behov for palliativ sygepleje og lindring gennem hele døgnet.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 65 år
 • Være godkendt til en plejebolig under 4-ugers garantien, men ikke kunne vente i eget hjem, fordi det vurderes, at:
 • 1) Boligforhold gør, at der ikke kan skabes plads til arbejdsredskaber til brug ved personlig pleje, fx lift-plejeseng
 • 2) Boligforhold gør, at der ikke kan skabes plads til, at patienten kan bevare sin mobilitet, fx forflytning fra seng til stol
 • 3) Boligens tilstand ikke gør det muligt at levere plejen og fx social rengøring ikke kan gennemføres
 • 4) Patienten kan ikke lades alene mellem hjemmeplejens besøg
 • 5) Gentagne indlæggelser kan forhindres
 • 6) Patienten er hjemløs med et omfattende behov for pleje, støtte og omsorg.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Børn og unge (0-25 år) samt forældre til børn og unge (0-25 år)
 • Misbrug af alkohol, hash eller stoffer i familien/nære relationer til barnet eller den unge
 • Forældre, der selv er vokset op med misbrugende forældre
 • Tidligere misbrug af alkohol, hash eller stoffer hos forældre
 • Partner til en person med misbrug af alkohol, hash eller stoffer.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Patient har ikke været indlagt på hospital
 • Svækket fysisk funktionsevne efter sygdomsforløb
 • Patientens behov kan ikke dækkes af privatpraktiserende fysioterapi eller genoptræning efter sundhedslov.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være barn eller ung under 18 år med en diagnose på autismespektret eller anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Unge under 23 år med en funktionsnedsættelse har mulighed for at få rådgivning
 • Barnet eller den unge skal være i målgruppen for Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Være lægeligt færdigbehandlet fra hospitalet, men have behov for intensiveret rehabilitering og/eller behandling, der ikke kan varetages i eget hjem
 • Opleve akut forværring i funktionsevnen, som kræver en intensiveret rehabiliterende indsats, der ikke kan varetages i eget hjem
 • Kan ikke lades alene mellem hjemmeplejens besøg og har behov for en indsats, som ikke er praktisk meningsfuld at varetage i hjemmet.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Patienten udviser tegn på demens, men er endnu ikke udredt. Lægen skal som udgangspunktet altid først have gennemført en BASIC eller MMSE.
 • Patienten er gået i gang med et udredningsforløb, men har ikke været i stand til at gennemføre det. Fx fordi patienten ikke har ressourcer til at igangsætte og gennemføre en udredning alene eller ikke har et netværk til at støtte under forløbet.
 • Bo i Københavns kommune
 • Være under 23 år
 • Være i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse/have tidlige tegn på spiseforstyrrelse eller tidligere have været i behandling for spiseforstyrrelse i psykiatrien
 • Tilbuddet er ikke for børn/unge, der falder indenfor psykiatriens målgruppe
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en varig nedsat funktionsevne efter kravene i Servicelovens § 112
 • Have et væsentligt behov for hjælpemidlet
 • Selv være i stand til at hente og transportere hjælpemidlerne hjem fra Kvikservice eller have pårørende som kan hjælpe.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 65 år
 • Opleve mistrivsel
 • Have lyst til at tale med en psykolog
 • Have brug for hjælp til at trives bedre
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0. klasse og 17 år
 • Have symptomer på mild til moderat grad af OCD
 • Tilbuddet er ikke for børn/unge, der falder indenfor psykiatriens målgruppe.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 12-17 år
 • Have erfaring med selvskade og være plaget af aktuelle tanker om at skade sig selv
 • Tilbuddet er ikke for børn/unge, der falder indenfor psykiatriens målgruppe.
 • Børn på folkeskoler i Københavns Kommune
 • Børn i daginstitutioner i Københavns Kommune
 • Børn på udvalgte privatskoler i Københavns Kommune.
 • Være over 65 år
 • 70-årige, der bor alene, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, hvor behov for yderligere besøg vurderes
 • 75-årige og 80-årige tilbydes deltagelse i et informationsmøde om forebyggende hjemmebesøg
 • 81+ tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg
 • Sårbare ældre i alderen 65-81 år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, hvor behov for yderligere besøg vurderes
 • Må ikke modtage både personlig pleje og praktisk hjælp fra kommunen eller en af kommunens private leverandører.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 3-17 år
 • Barn og forældre/værge har et behov for hjælp pga. manglende viden og kendskab til foreningslivet
 • Forældre/netværk kan bakke op om barnets deltagelse i fritidsaktiviteten.
 • Forældre/netværk kan kommunikere med FritidsGuiderne (herunder evt. en frivillig) på enten dansk eller engelsk - alternativt skal fagpersonen spille en rolle i dialogen med barnet og forældre/netværk
 • Borger skal være færdigudredt i sundhedsregi
 • Over den skolepligtige alder
 • Borger skal være færdigbehandlet eller stabil i behandling
 • Borger skal være motiveret for undervisning
 • Borger skal kunne deltage aktivt i undervisning
 • Borger skal være over den skolepligtige alder
 • Borger skal bo i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune
 • Være betalende medlem i La Fit
 • Have en mailadresse
 • Træningen er ikke egnet til patienter med kørestol, rollator og stort gangbesvær.
 • Bo Københavns Kommune
 • Have brug for støtte, fordi en forælder har kræft
 • Have hjemmeboende børn og/eller unge.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år og under 65 år
 • Psykisk sårbar.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være over 18 år
 • Have diagnosen KOL i GOLD gruppe D
 • Have diagnosen KOL (i de andre GOLD grupper) og ud fra en klinisk og/eller psykosocial vurdering kunne have gavn af tilbuddet
 • Have MitID
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have en demensdiagnose
 • Let demens/tidlige fase af en demenssygdom
 • Kunne indgå i gruppebaseret træning
 • Ikke for rollatorbrugere eller gangbesværede.
Andet indhold

Pårørende

Tilbud til patienter, der er pårørende.

Neurologisk

Tilbud til patienter med hjerneskade og deres pårørende.

Demens

Tilbud til patienter med demens og deres pårørende.

Kræft

Tilbud til patienter med kræft og deres pårørende.

Psykisk sårbarhed

Tilbud til patienter, der er psykisk sårbare og deres pårørende.

Over – og undervægt

Tilbud til patienter, der har brug for støtte til bedre kostvaner og deres pårørende.

Alkohol og stoffer

Tilbud til patienter med alkohol- og/eller stofproblemer og deres pårørende.