Fysisk handicap

Tilbud til patienter med fysisk funktionsnedsættelse.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have større mundmotoriske vanskeligheder (spise, dikke, savle samt udtale)
 • Ikke problemer i forhold til amning og flaskegivning.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have lette sansemæssige eller motoriske udfordringer
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en varig nedsat funktionsevne efter kravene i Servicelovens § 112
 • Have et væsentligt behov for hjælpemidlet
 • Selv være i stand til at hente og transportere hjælpemidlerne hjem fra Kvikservice eller have pårørende som kan hjælpe.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en varig eller langvarig og betydelig funktionsnedsættelse, der har indflydelse på arbejdssituationen
 • Have behov for hjælpemidlet til at udføre arbejdet
 • Hjælpemidler kan også søges til en praktik i samarbejde med jobcentret.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have behov for træning for at kunne fastholde nuværende funktionsniveau
 • Barnet eller den unge må ikke allerede modtage et eksisterende tilbud om træning fx via sundhedsloven.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Ikke alderssvarende motorisk udviklet
 • Barnet eller den unge må ikke allerede modtage et eksisterende tilbud om træning fx via sundhedsloven.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have en genoptræningsplan fra hospital.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Barnet skal være mellem 0-18 år
 • Barnet skal være visiteret til et særligt dagtilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Forældrene skal have ressourcer til at hjemmetræne
 • Der skal udfærdiges en børnefaglig undersøgelse efter Serviceloven § 50
 • Familien skal herefter godkendes til hjemmetræningen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Gælder for 0-17-årige for alle født før 2004
 • Gælder for 0-21 år for alle født efter 2004.
 • Både for børn og voksne
 • Have et svært fysisk handicap
 • Have en funktionsnedsættelse som følge af sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Sygdom eller handicap skal være nævnt på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Patient har ikke været indlagt på hospital
 • Svækket fysisk funktionsevne efter sygdomsforløb
 • Patientens behov kan ikke dækkes af privatpraktiserende fysioterapi eller genoptræning efter sundhedslov.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være barn eller ung under 18 år med en diagnose på autismespektret eller anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Unge under 23 år med en funktionsnedsættelse har mulighed for at få rådgivning
 • Barnet eller den unge skal være i målgruppen for Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Bo i Københavns Kommune eller være visiteret til f.eks. et bosted i Københavns Kommune
 • Alle trænings- og behandlingsmuligheder skal være udtømte
 • Der skal foreligge lægelige oplysninger
 • Der foretages en konkret og individuel vurdering af om kriterierne er opfyldte.
 • Bo i Region Hovedstaden eller Region Sjælland
 • Være soldaterveteran