Ser du børn og unge med højt skolefravær?

Når skolefravær skyldes mistrivsel, har skolen ansvar for at iværksætte indsatser, der kan hjælpe barnet. Men har du mistanke om vold og overgreb, skal du underrette kommunen.

Som læge vil du møde børn og unge med højt skolefravær. For nogle vil årsagen til fraværet være en klinisk sygdom, men for en stor del er årsagen mistrivsel. Familier, der henvender sig til dig om skolefravær, skal altid opfordres til at henvende sig til skolens leder og/eller barnets lærer om situationen. For i Københavns Kommune er det skolens ansvar at iværksætte indsatser, som kan hjælpe barnet ud af mistrivslen.

Skolens værktøjer til håndtering af mistrivsel

Alle indsatser for at afhjælpe mistrivsel igangsættes af skolen og altid i dialog og samarbejde med familien. I processen inddrages desuden skolens øvrige support herunder blandt andet PPR og skolesocialrådgivere. Indsatser og målsætninger beskrives i en handleplan, der kaldes ”Det pædagogiske notat”.

Skolen benytter sig af forskellige indsatser afhængigt af barnet eller den unges situation, eksempler kunne være:

  • Samtaler og aftaler om strategi for fremmøde
  • Øget skole-hjem-samarbejde
  • Samtaler med eleven
  • Dialog i klassen om vigtigheden af at komme i skole
  • SMS-ordning
  • Følgeordninger med fx klassekammerat eller lærer
  • Samtaler med fx inklusionspædagog eller skolesocialrådgiver

 

Underret ved mistanke om vold og overgreb

Har du mistanke om, at barnets eller den unges mistrivsel skyldes vold mod eller overgreb på barnet eller den unge, har du som læge skærpet underretningspligt, og du skal derfor straks ringe til Socialforvaltningen.

SÅDAN UNDERRETTER DU

Ved mistanke om vold og overgreb skal du straks ringe til Socialforvaltningen

Se telefonnumre til Socialforvaltningen

Ved generel mistrivsel

Du skal opfordre familien til at kontakte skolelederen og/eller barnets lærere 

Familier og læger kan også altid henvende sig for råd og vejledning hos PPR.

Læs nærmere om PPR